การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศแผน

ประกาศเรื่องขออนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลศรีรัตนะ-2562

งบลงทุน-ค่าเสื่อม

แผนโครงการเงินบำรุง

แผนพัฒนาบุคลากร

แผนจัดซื้อครุภัณฑ์

แผนจัดซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์

แผนจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนปรับปรุง-ซ่อมแซมด้วยเงินบำรุง

แผนจัดซื้อวัสดุสำนักงาน-งานบ้านงานครัว

แผนซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช้ยา-ประเภทวัสดุทันตกรรม

แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์

แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช้ยา-วัสดุการแพทย์

แผนจัดซื้อยาและวัชภัณฑ์มิใช้ยา

คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลศรีรัตนะ-ปีงบประมาณ-62

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผืดขอบในการเนินการปิด-ปลดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง